Duurzame inzetbaarheid Prorail

Duurzame inzetbaarheid NS

In oktober 2020 is in opdracht van de Stichting Vervoer voor Elkaar een onderzoek afgerond naar kritische factoren voor succes bij duurzame inzetbaarheid (DI) van medewerkers bij ProRail. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door bureau Impact, zijn gebaseerd op diepte interviews met een beperkt aantal sleutelpersonen.

Conclusies

De belangrijkste conclusies op rij:

  • ProRail maakt serieus werk van DI: er is een beleidsplan, een menukaart is beschikbaar voor alle medewerkers en door HRM worden met veel enthousiasme veel initiatieven ontplooid;
  • De bekendheid bij de medewerkers van de beschikbare middelen is echter beperkt. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge werkdruk en knelpunten bij de bezetting. De prioriteit ligt bij het draaiend houden van het bedrijf; minder tijd en energie is beschikbaar voor verdieping en benutten van wat beschikbaar is. Een uitzondering is het ouderenbeleid, zoals geregeld in de CAO. Daarvan wordt veel gebruik gemaakt.
  • De grootste uitdaging voor leidinggevenden is om in gesprek te komen en blijven met medewerkers; dit speelt met name bij de operationele functies.

Bijna een jaar later is de stichting geïnteresseerd hoe het er nu voorstaat bij ProRail; 2 sleutelrespondenten waren bereid tot een afrondend interview: Myrte IJkelenstam, beleidsadviseur DI en Arjen Boersma, Directeur ICT. Deze gesprekken hebben eind 2021 plaatsgevonden.

Bekendheid

Covid-19 heeft uiteraard een grote impact gehad op de nieuwe manier van werken, en daarmee ook op het beleid en de inzet van middelen tav DI.

Hybride werken is de nieuwe norm geworden, die o.m. ondersteund wordt door het faciliteren van thuiswerken en inrichten van samenwerkingsplekken. Voor rooster gebonden medewerkers (treindienstleiders en ondersteuning) zijn de mogelijkheden van thuiswerken uiteraard zeer beperkt. Daarbij komt dat de bezetting kwetsbaar is, mede als gevolg van Covid-19. Wervingsinspanningen zijn dan ook sterk geïntensiveerd.. Daarnaast verdient de impact van werken in onregelmatigheid op de gezondheid meer aandacht. De werkdrukbeleving wordt binnen de organisatie divers ervaren.

Inzet en effectiviteit

Afspraken over hybride werken worden gemaakt en vastgelegd en de feedback op de resultaten wordt in de teams regelmatig besproken. Ook wordt nu meer ingezet op preventie om (langdurige) uitval van medewerkers te voorkomen.

De effectiviteit van de inzet van alle middelen is lastig vast te stellen: een indicator op dit moment is mogelijk het verzuim. Het verzuim is bij ProRail relatief laag (ca 4% bedrijfsbreed).

Tot slot

ProRail heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid een vernieuwd beleid gekregen, mede gestimuleerd door de impact van Covid-19. De transitie naar hybride werken is ingezet. Het wordt een proces van doen en ervaren.

Opvallend:

  • Een menukaart met mogelijke interventies en ondersteunende middelen heeft een steviger plek gekregen en wordt vaker geraadpleegd.
  • Het gebruik van instrumenten op het gebied van arbeidsbeleving (Two Days Mood) en bewustwording rondom Vitaliteit is toegenomen.
  • De rooster gebonden functies blijven een zorgpunt. Met name de bezetting en de werving hebben momenteel een hoge prioriteit.

Een exemplaar van het onderzoeksrapport: “Lekker blijven werken” en het gecombineerd verslag van de beide afsluitende interviews kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de Stichting Vervoer voor Elkaar.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Vervoer voor Elkaar via onze contactpagina.

Samenwerken aan projecten?

Op basis van projectaanvragen werken wij samen met vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven om mobiliteit te verbeteren. Heeft u een concreet project of wilt u hier eens over van gedachten wisselen? Laat het ons weten!

Logo VvE wit

Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit.

Contact

Stichting Vervoer voor Elkaar
Auroralaan 33a
7321 BN Apeldoorn

Johan Elsinga (voorzitter) : 06 - 45 14 68 47
Rob van Hengel (secretaris): 06 - 36 05 65 76